👈 فروشگاه فایل 👉

حل تحليلي و شبيه سازي عددي اكستروژن معكوس ميله دو فلزي با پانچ مخروطي

ارتباط با ما

... دانلود ...

حل تحليلي و شبيه سازي عددي اكستروژن معكوس ميله دو فلزي با پانچ مخروطي

اين مقاله به تحليل كرانه فوقاني و شبيه سازي المان محدود فرآيند اكستروژن معكوس ميله دو فلزي با پانچ مخروطي مي پردازد. در اين تحليل يك ميدان سرعت كروي ارايه شده و با محاسبه توانهاي اصطكاكي، برشي و داخلي، نيروي اكستروژن محاسبه شده است. فرآيند با روش المان محدود با استفاده از نرم افزار آباكوس شبيه سازي شده و نيروي اكستروژن به دست آمده از تحليل با نتايج المان محدود مقايسه شده است. اين مقايسه نشان داد كه بين نتايج تحليل و شبيه سازي انطباق مناسبي وجود دارد. تحليل و شبيه سازي براي ميله دو فلزي در دو حالتAl/Cuهسته آلومينيوم وپوسته مس) وCu/Alهسته مس و پوسته آلومينيوم) انجام شد.نشان داده شد كه در حالتي كه آلومينيوم به عنوان پوسته باشد نيروي اكستروژن كمتر از حالتي است كه مس به عنوان پوسته باشد. همچنين نتايج شبيه سازي در كاهشسطح هاي مختلف نشان دادند كه در هر دوحالت ميله مركب، همواره آلومينيوم زودتر از مس از قالب خارج مي شود. اثر پارامترهاي ثابت اصطكاك، درصد كاهش سطح مقطع و نيم زاويه پانچ روي نيروي اكستروژن بررسي شده و زاويه بهينه پانج تعيين شده است.

👇محصولات تصادفی👇

تدوین استراتژی-مجموعه چهارم مقالات گزارش کارآموزی کارشناسی ناپیوسته ICT آزمایشگاه الکترونیک جهاد دانشگاهی اهواز پاورپوینت-مصالح جدید ساختمانی - در250 اسلاید-powerpoin-ppt پروژه کامل شركت سهامي بيمه ايران دانلود گزارش کارآموزی در شركت الكتروتكنيك رازي