👈 فروشگاه فایل 👉

مجموعه گزارشات کيفری دوره کار آموزي وکالت

ارتباط با ما

... دانلود ...

مجموعه گزارشات کيفری دوره کار آموزي وکالت

بخشی از متن اصلی :

فهرست كلي مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ........................................................................................................................................ 1

بخش نخست: مهر و ماهيت آن

مبحث نخست: مفهوم مهر......................................................................................................... 7

مبحث دوم ـ موضوع و مقدار مهر .......................................................................................... 9

مبحث سوم ـ انواع مهر و مقايسه آنها با هم ...................................................................... 11

بخش دوم: تعديل مهر و محاسبه آن به نرخ روز

فصل اول: تعديل و فلسفه آن ................................................................................................. 19

مبحث نخست ـ مفهوم تعديل ................................................................................................ 20

مبحث دوم ـ فلسفه تعديل .................................................................................................... 21

فصل دوم: محاسبه مهر به نرخ روز ...................................................................................... 30

مبحث نخست ـ بررسي و تحليل حقوقي موضوع .............................................................. 30

مبحث دوم‌ـ بررسي رويه قضايي ............................................................................................ 36

نتيجه گيري كلي ....................................................................................................................... 43

پيشنهادها .................................................................................................................................. 44

فهرست منابع و مآخذ ............................................................................................................ 49

مقدمه

اشتغال به هر حرفه اي باتوجه به پيشرفت علوم وفنون در روزگار كنوني وتخصصي شدن روز افزون دانش‌بشريت نيازمند داشتن اطلاعات وتوانمندي نظري وعملي وآشنايي با مهارتهاي خاص آن حرفه مي‌باشد. وراه رسيدن به اين حرفه مهم نيزگذراندن دوره هاي كاري مناسب مي باشد. حرفه وكالت مبتني برعلم وهنري است كه سرنوشت افراد جامعه درآن نقش مهمي ايفا مي كند. وكيل محرم اسرار وتكيه گاه انسانهاست. وهرچه دوران كارآموزي وي پربارتر در فراگيري كوشاتر باشد نتيجه كار گرانقدرتر خواهد بود. يكي از وظايف دوره 18 ماهركار آموزي وكالت شركت درجلسات محاكمات حقوق وكيفري وتهيه گزارش جامعه از پرونده مورد نظر وشرح اقدامات انجام گرفته ونهايتا نقد قضايي آن است. با توجه به مشكلات عديده فراروي كارآموزان سعي شده است گزارشهاي متنوع واز موضوعات مختلف تهيه گردد كه حاصل تلاش تهيه 49 گزارش شامل 19 گزارش كيفري و 30 گزارش حقوقي مي باشد و در نقد و بررسي آنها تمامي تلاش معطوف به انجام كامل وظايف محوله و كسب تجارب ارزنده بوده است. جهت تنظيم گزارشها مطالب تقسيم بندي شده وبه قسمتهاي مختلف از جمله مشخصات پرونده طرح دعوي يا شكايت تشريفات دادرسي- جلسات رسيدگي و اقدامات دادگاهها وآراء صادره ونهايتاً نقد قضايي تنظيم گرديده است. همچنين لازم مي‌دانم از وكيل سرپرست جناب آقاي سيد خليل حسيني وهمچنين اساتيد و سروان كميسيون كارآموزي كانون وكلاي دادگستري خراسان و اعضا هيات مديره محترم آن كانون قدرداني و تشكر نمايم.

با احترام

هادي ميري مقدم

بجنورد - بهمن 1385

گزارشات كيفري (شماره اول)

1) مشخصات پرونده

شاکی : گزارش مرجع انتظامی

متهم: براتعلی عطائی ومحمود بهلول

اتهام : پرداخت رشوه

کلاسه 84/344 ش 103 ج

تاریخ جلسه : 05/04/84

2) شرح شكايت

در مورخ 8/3/84 گزارشی از پلیس را بجنورد- آشخانه به کلانتری12 شهری بجنورد و ارسال وطی آن اعلام می شود: در مورخ فوق پیکانی به شماره 86377 مشهد 11 به جهت نبستن کمر بند متوقف ومورد مذکور به راننده تذکر ودرخواست مدارک (کارت ماشین وگواهینامه رانندگی) از ایشان جهت ثبت در برگ جریمه وصدور آن می گردد .در همین حین راننده اقدام به پیشنهاد رشوه به مبلغ هزارتومان به استوار نیکنام مأمور پلیس راه می نماید، که با امتناع مأمور وظیفه شناسی ،روبه رومی گردد.مراتب صورتجلسه گردید.وبا امضاء افسر مربوطه واستوار نیکنام تأکید می گردد وگزارش به همراه راننده وماشین وی به کلانتری 11 ارسال می گردد.

کلانتری 11 مراتب را به قاضی کشیک اطلاع وازوی کسب دستور می گردد.قاضی کشیک ( محمد یاران ) دستور به آزادی متهم به قید التزام به حضور در مراجع دادرسی وکلانتری ودادسرا در وقت مقرر همراه با نگهداری گواهینامه وکارت ماشین وی ، صادر می نماید.

در مورخ30/2/85 کلانتری 11 مراتب را به همراه پرونده متشکله به دادسراي عمومی وانقلاب بجنورد ارسال می نماید ضمناً راننده سواری‌پیکان نیز به کلانتری احضار وهمراه با پرونده به دادسرا اعزام‌می گردد. پرونده به شماره 2771 در دفتر کل دادسرا ثبت وبه شعبه دوم دادیاری جهت رسیدگی ارسال می گردد.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار

می‌گیرد.

تعداد صفحات :108

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان مساحت دایره روش های نوین یادگیری شیپ فایل جاده های ارتباطی استان زنجان تحقيق سلامت جنسی در کودکان و نوجوانان تحقيق دوغ كره در تهيه نوشيدنيهاي تخميري