👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی رابطه گرایش بازاریابی رابطه مند باوفاداری مشتریان موسسه مالی و اعتباری عسکریه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی رابطه گرایش بازاریابی رابطه مند باوفاداری مشتریان موسسه مالی و اعتباری عسکریه

پایان نامه بررسی رابطه گرایش بازاریابی رابطه مند باوفاداری مشتریان موسسه مالی و اعتباری عسکریه

این فایل ورد شامل :

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف کلی

اهداف جزئی

فرضیه های تحقیق

قلمرو تحقيق

تعاریف متغیرها

تعاریف مفهومی

- بازاریابی رابطه مند

- اعتماد

- تعهد

- ارتباطات

- مدیریت تعارض

- شایستگی

- وفاداری مشتریان

تعاریف عملیاتی متغیرها

- بازاریابی رابطه مند

- اعتماد

- تعهد

- ارتباطات

- مدیریت تعارض

- شایستگی

- وفاداری مشتریان

- موسسات مالی و اعتباری

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه

الف) مبانی نظری

تعاریف بازاریابی رابطه مند

مفهوم بازاریابی رابطه مند

فلسفه بازاریابی

ریشه های بازاریابی رابطه ای

تاریخچه بازاریابی رابطه مند

عناصر بازاریابی رابطه مند

اعتماد

بی اعتمادی و زمینه های پیدایش آن

تعهد

شاخص های تعهد

اجزاء تعهد

ارتباطات

ویژگی های روابط در بازاریابی رابطه مند

مدیریت تعارض

عوامل ایجاد کننده تعارض

دیدگاه های تعارض

مزایای تعارض

شایستگی

شایستگی مدیران فروش و بازاریابی

انواع بازاریابی رابطه مند

مکاتب بازاریابی

مکتب نوردیک

مکتب کرانفیلد

عوامل بازاریابی رابطه مند

ابعاد بازاریابی رابطه مند

مزایای بازار یابی رابطه مند

وفاداری

انواع وفاداری

وفاداري فرد به بانك

شاخص های سنجش وفاداری مشتریان

رویکردهای وفاداری

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

اهداف موسسه

خدمات موسسه

ب) پیشینه تحقیقاتی

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه و نمونه آماری

روش نمونه گیری

‌ قلمرو تحقيق ( زماني، مكاني، موضوعي )

روش جمع آوری اطلاعات

ابزار جمع آوری داده های تحقیق

- پرسشنامه دوبیسی و واه

روایی ابزار

پایایی ابزار

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه

توصیف داده ها

الف) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی

ب)توصیف متغیرهای تحقیق

ج)تحلیل استنباطی یافته ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

بحث و نتيجه گيري

پيشنهادها

محدوديت هاي تحقيق

منابع و ماخذ

پیوست ها

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس پاورپوینت مجتمع مسکونی 300واحدی گنجینه بابل درباره تورم پاورپوینت زبان برنامه نویسی PHP نقشه ی بخش های شهرستان بروجن