👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود تحقیق کامل در مورد بیمه (انواع بیمه)

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق کامل در مورد بیمه (انواع بیمه)

دانلود تحقیق کامل در مورد بیمه (انواع بیمه)

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحه: 24

بخشی از متن:

تعاريف :

به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي تأمين اجتماعي ، همچنين تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين اجتماعي و سرمايه گذاري و بهره برداري از محل وجوه و ذخائر ، سازمان مستقلي به نام 'سازمان تأمين اجتماعي ' وابسته به وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشكي كه در اين قانون 'سازمان' ناميده مي شود به وجود آمده است .

بيمه شده:

 شخصي است كه راساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد .

خانواده بيمه شده :

شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده مي كنند .

كارگاه :

محلي است كه بيمه شده به دستور كارفرما يا نمايندة او در آنجا كار مي كند .

كارفرما :

شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده به دستور يا به حساب او كار مي كند .كليه كساني كه به عنوان مدير يا مسئول عهده دار اداره كارگاه هستند نمايندة كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذبور در قبال بيمه شده به عهده مي گيرند .

مزد يا كارمزد در اين قانون :

شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي شود .

حق بيمه :

عبارت است از وجوهي كه به حكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن به سازمان پرداخت مي گردد .

عزامت دستمزد :

به وجوهي اطلاق مي شود كه در ايام باز داري ، بيماري و عدم توانايي موقت اشتغال به كار و عدم دريافت فرد يا حقوق به حكم اين قانون بهاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت ميشود. كمك عائله مندي :

مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله مندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت مي شود .

از كار افتادگي كلي:

 عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از يك سوم از درآمد قبلي خود را به دست آورد .

از كار افتادگي جزئي :

عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه با اشتغال به كار سابق يا كار ديگرفقط قسمتي از درآمد خود را به دست آورد .

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی روستایی دانلود مارکتینگ پلن انگلیسی + ترجمه فارسی با عنوان: ما رکتینگ پلن بازی موبایل پاسخنامه تمرین های ویژوال بیسیک (جلد2) شستشوی آهن از مسیر هوایی fundemental of plasma physics- Paul M Bellan