👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی شركت پايه بتون بينالود

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی شركت پايه بتون بينالود

دانلود گزارش کارآموزی شركت پايه بتون بينالود

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 44

بخشی از متن

پياده كردن نقشه

درنقشه هاي شهري كيفيت نقشه ازنظرشمال – جنوب – ناحيه – قطعه – برخيابان اصلي ، ويافرعي كاملاً مشخص است .

چنانچه فرض شودخيابان كشي وياجدول بندي خيابان انجام شده باشد، برابراندازه نقشه مقدارمتراژ پياده روتعيين ميگردد. بااندازه برداري ازجدول وميخ كوبي ، بر، زمين تعيين ميگردد.

معمولاً قطعات باميخ كوبي كه قبلا انجام شده است مشخص مي باشد. ميخ گوشه زمين را، برابرباوضع جغرافياي زمين ازنظرشمال وجنوب پياده مي كنيم . ازميخ مذكورريسمان كشي كرده وازگونياي بزرگ استفاده مي نماييم وضلع دوم زمين رتبه دست مي آوريم .

براي اينكه دقت بيشتري داشته باشيم مي توان ازرابطه مثلث ( 3 و 4 و 5 ) استفغده كرده يعني برروي دوضلع ريسمان – كار3 واحدو4 واحدراانتخاب كرده ووتررابا5 واحدكنترل مي نماييم ، خصوصاً اگرواحدها، بزرگ انتخاب شوند.

مثلاً 3 – 4 – 5 مترازنبش زمين كه برابربانقشه هاي شهري ونقشه برداري ميباشدميخ كوبيده ميشود، باندازه طول زمين ( ضلع دوم ) ازميخ نبش ، جلوآممده انتهاي طول راميخ كوبي مي كنيم .

ضلع ديگرطول زمين رابامتركشي ازنقطه عرض تعيين كرده ، ازميخ چهارم به وسيله برداشت مترطول وعرض زمين راكنترل مي نماييم .

چنانچه خواسته باشيم كارهاي انجام شده رادقيقاً كنترل نماييم ازگوشه هاي ميخ كوبيده شده درزمين ، به وسيله مترفلزي چپ راست برداشته ( يعني اقطارچهارضلعي راكنترل مي نمايبم ، وقتي اقطارمساوي باشندحتماً گوشه هاقائمه 90 درجه مي باشند) .

چنانچه دراراضي ( منطقه ) خيابان كشي وياجدول – بندي نشده باشدباميخهاي برخيابان نيزميتوان نقاط زمين ( گوشه رابرابرنقشه 2000 ) بدست آورد.

پياده كردن نقشه بدين روش ، براي زيربناهاي كم بوده ، وزماني كه زيربنازيادباشدپياده كردن نقشه به وسيله دوربين انجام ميشود.

پياده كردن نقشه بادوربين

دراراضي پس ازعمل نقشه برداري ، ابتدامحورخيابان هاميخ كوبي شده وسپس ميخ كوبي قطعات انجام مي گيرد. آنگاه نقشه زمي ن هاتهيه مي شود.

ميخ كوبي به وسيله ميخ هاي چوبي انجام مي گيرد. معمولاً وسط ميخ چوبي ميخ معمولي فلزي كوبيده مي شودتادقت عمل بيشتري صورت گيرد.

دوربين تئودوليت راروي سه پايه مستقرميسازيم . دوربين راطوري ترازكرده كه ازشاقول ديدگاني ميخ ( m ) رارؤيت نماييم .

درامتدادميخ زيردوربين ، ميخ ديگري كه ( بر ) زمين را، نشان ميدهدوجوددارد. وسط ميخ چوبي مذكوررانيزميخ فلزي ميكوبيم .

كمك نقشه بردارنوك ژالن راروي ميخ ( n ) ميگذارد، چنانچه ازشاقول استفاده شوددقت كاربيشترخواهدبود.

ازدوربين به نخ شاقول قراول روي كرده تاتاررتيكول برنخ شاقول منطبق شود. ابتدادوربين را( 00 ، 0 ) كرده سپس باقراول روي درمسير، نقاط مختلف راميخ كوبي مي نماييم . تانقاط پشت تاپشت به دست آيد. طول وياعرض زمين راروي محورپياده كردن دونبشس انتهاوابتداي بعدراميخ كوبي مي نماييم ( ميخهاي a و b )

دوربين راروي ميخ a مستقركرده پس ازترازكردن وشاقول نمودن به وسيله شاقول ديدگيني ، به ميخ b قراول روي كرده دوربين را( 00 . 0 ) مي كنيم .

دوربين راآنقدربه طرف راست چرخش داده تازاويه 90 درجه بامحورافقي بسازد. فوراً دوربين راقفل كرده ، كمك نقشه – بردار، ژالن رابه حركت درمي آوردتابرروي تاررتيكول واقع شودوژالن رؤيت گردد.

بانوك ژالن زمين رانشانه گذلشته ، عمل رابه وسيله شاقول دنبال كرده تانخ شاقول درامتدادتاررتيكول واقع گردد. بلافاصله نقطه مذكورراميخ كوبي

(ميخ d ) ميكنيم .

براي تعيين طول وياعرض ساختمكان ازميخ a متراژ نقشه راپياده كرده ميخ مجدد c كه بعددوم است ميكوبيم اين محل گوشه دوم ساختمان مي باشد.

براي تعيين ضلع سوم مي توان دوربين رادرنقطه b يا c قرارداد. چنانچه دوربين درنقطه c مستقرشودبهتراست . پس ازاستقراردوربين درنقطه c وانجام ترازوشاقول كردن دوربين ، ژالن راروي نقطه a فرترداده ، دوربين راچرخش ميدهيم تاژالن ويانخ شاقول وياخودنقطه a رؤيت شود. ازاين نقطه دوربين راآنقدربه طرف راست چرخش داده تاروي محورافقي درجه 90 ديده شود. بلافاصله دوربين راقفل مي كنيم وميخ f رابزمين كوبيده ، ازنقطه c طول ab راكه برابراندازه زير- بنااست ، باكوبيدن ميخ e مشخص مي نماييم كه ضلع سوم وگوشه ساختمان ودرواقع اگرزاويه برداري رادرست انجام داده باشيم آخرين ميخ خواهدبود.

براي دقت بيشتروكنترل عمليات دوربين رادرنقطه e مستقركرده پس ازتراز وشاقول كردن دوربين به نقطه c قراول روي مي نماييم ، دراين محل دوربين را( 00 ، 0 ) كرده ، دوربين راازچپ به طرف نقطه b حركت مي دهيم . جنانچه زاويه افقي دوربين 90 درجه رانشان داده ونقطه b نيزدقيقاً برروي تارتريكول منطبق شودعمليات كاملادرست وگرنه بايدعمليات مجدداً تكرارشود.

ميخ هاي آف

بعدازتعيين ميخ هاي اصلي گوشه هاي بنا، براي اينكه درموقع گودبرداري ميخهاازبين نروددقيقاً درامتدادميخهاي نبش ، معمولاً 2 مترعقب ترازميخ اصلي ، ميخ كوبي مي شود. معمولااين ميخ هاآرماتوربوده واطراف آن بابتون محكم مي شود، بطوريكه سرميخ باندازه 5 / 1 سانتيمترازبتون بيرون باشد.

براي اينكه ميخ براي عمليات بعدي مشخص باشدسرآنرابارنگ سرنج قرمزمي نمايند.

بايدتوجه داشت وسايل سنگين وماشين آلات نبايدبرميخهاي آف نزديك شوندوهميشه اطراف آن باچيدن بلوك – آجرويامواردديگرمشخص ميگردد.

پياده كردن نقشه درامتدادميخ آف

ازميخ هاي آف درتمام مراحل گودبرداري – فنداسيون سازي وكرسي چيني وبالاخره دريك رجي كردن بنااستفاده ميگردد.

ريسمانكشي باميخ هاي آف انجام شده وپياده كردن نقشه دركف وسيله امتدادشاقول ميباشدوكاردقيقاً گونياپياده ميگردد.

جوشكاري باقوس الكتريكي

تعريف :

جوشكاري عبارت ازاتصال وآميختن ذرات دوقطعه فلزبيكديگردرحالت مذاب ميباشد.

درجوشكاري بابرق براي ذوب كردن محل اتصال دوقطعه ازحرارت زيادقوس الكتريكي ( حدود5000 درجه سانتيگراد) استفاده مي شود.

احتياطات ايمني درجوشكاري بابرق :

سوختگي چشم دراثراشعه زيان اورقوس الكتريكي متداولترين آسيبي است كه جوشكارباان روبرومي شود. اين سوختگي دراثرنگاه كردن به قوس الكتريكي بدون استفاده ازماسك ايجادمي شود.

علامت مشخصه دردچشم دراثرجوشكاري اينست كه جوشكاراحساس مي كندمثل اينكه مقداري شن درچشمش پاشيده باشندونسبت به نورحساسيت داردومعمولاً پس از24 تا48 ساعت چشم معالجه مي شود.

هرگزبدون استفاده ازماسك حتي جندلحظه به قوس الكتريكي نگاه نكنيدچون دردشديدي درچشم احساس خواهيدكرد.

سوزش چشم رانمي توان بسرعت معالجه كردوبراي تخفيف موقتي ان بهتراست كمپرس آب يردروي چشم گذلشته يااينكه ازآمپولهايي استفاده كرد.

مي توان باگذاشتن پوست بعضي ازميوه هامثل خياروسيب بروي چشم تاحدودي ازناراحتي چشكم كاست .

خطرتشعشع شعله

علاوه برموقع جوشكاري بابرق مقداري تشعشع ازقوس الكتريكي بوجودمي ايدكه باعث سوختگي دست وصورت مي شود.اين سوختن شبيه آفتاب زدگي است وباعث سرخ شدن پوست وسوزش ان مي گردد.

براي محافظت ازاين تشعشع بايدبوسيله ماسك ودست كش ازبرخورداشعه به بدن جلوگيري كرد.

گازهاي زيان آورقوس الكتريكي

درموقع جوشكاري مخصوصاص باالكترودهاي پوشش داردودوگازي به وجودمي آيدكه بايدتهويه گردد.

هنگام جوشكاري فولادهايي كه پوششي ازفلزات ديگرمانندروي وسرب دارندمقدارتوليداين گاززيادتروسمي ترمي باشد.

چنانچه جوشكاري درهواي ازادانجام شوداين گازهاخطرچنداني ندارندولي اگرمحل جوشكاري بسته ومحفوظ باشدحتماصبايدگازهاي حاصله رابه وسيله تهويه خارج كرد.

خطرات قلم زني وپاك كردن گرده جوش

درموقع جوشكاري باالكترودپوسته اي روي گرده جوش قرارمي گيرد. اين پوسته محل جوش راازتركيب شدن باگازهاي موجوددرهوامحافظت مي كند.

هنگاميكه بخواهيم چندلايه ( پاس ) رويهم جوشكاري كنيم ياروي جوش راصاف يارنگ اميزي كنيم بايدپوسته جوش راكاملاً پاك كرد. هنگام قلم زدن وپاك كردن گرده جوش مخصوصاً وقتي كه كار، گرم باشدبايدعينك مخصوص ياسپرمحافظ بكاربردزيرااصابت ذرات داغ فلزبچشم ياصورت ممكن است سبب خطرات غيرقابل جبران شود.

ماسك جوشكاري چشم راذربرابرقلم زني محافظت نمي كند. بعضي ازجوشكاران كه حوصله عوض كردن ماسك راباعينك ندارندبدون عينك شروع به پاك كردن گرده جوش ميكنندوبايدازاين عمل شديداً جلوگيري كرد.

وسايل جوشكاري بابرق

ماسك جوشكاري : براي حفاظت درمقابل قوس الكتريكي بايدازماسك جوشكاري استفاده كردجنس ماسك جوشكاري بايدسبك ومقاوم وغيرقابل احتراق باشد.

ميخ پرچهاي ماسك بايدازطرف داخل كاملاً عايق باشدتاالزاتصال بابرق گرفتگي جلوگيري شود.

ماسك داراي دريچه بايك شيشه رنگي ويك شيشه سفيدميباشدكه جرقه هاي حاصله ازجوشكاري بشيشه سفيداصابت كرده واززخمي شدن شيشه رنگي جلوگيري مي كندوهرچنديك مرتبه شيشه سفيدرابايدعوض كرد.

شيشه تيره ماسك ، ازلحاظ درجه تيرگي متفاوت ميباشد.

ماسكهابه دوصورت دستي وكلباهي ساخته مي شوندكه درموقع جوشكاري درارتقاع وبالاي سرازماسك كلاهي استفاده ميكنند.

شيشه رنگي بايددرماسك كاملاً جذب بوده وشكافي نداشته باشدتاباعث ناراحتي چشم شود.

لباس كار

براي جوشكاري برق علاوه برلباس كاربايدپيش بندچرمي ، دستكش وبالاپوش چرمي وپابندوكفش محفوظ به كاربرد.

گاهي پيش بندهايي كه ازپنبه نسوزساخته شده است بكارميبرند.

ابزارجوشكاري

چكش : براي تميزكردن محل جوش ازچكش مخصوص استفاده مي شود. يك سرچكش كه نوك آن مانندسمبه نشان است براي خالي كردن حفره هاي گرده وسرديگرآن به شكل قلم است براي شكستن پوسته روي خط جوش به كارمي رود.

جوشكاري عمدتاً به سه صورت اجرامي شودكه مختصراً آنهارابيان مي كنيم

الف – جوشكاري لب به لب دروضع تخت

دراين روش لبه دوقطعه فلزرادريك سطح افقي نزديك ميكنيم وبعدازميزان كردن كامل فواصل دوقطعه ابتداخال جوش هايي مي زنيم . بايددقت كردكه فواصل خال جوشهابه يك اندازه باشدتاقطعه كارپس ازگرم شدن تاب وپيچيدگي پيدانكند. استحكام خال جوشهابايدبه اندازه اي باشدكه پس ازگرم شدن كاردرمقابل نيروي پيچيدگي كه بوجودميآيدمقاومت كند.

درموقع جوشكاري قطعات فولادي بزرگ بايدازخال جوش زدن گيره وبست استفاده كردتاازتاب برداشتن آن جلوگيري شود.

قبل ازخال جوش زدن ومحكم نمودن كاربايدلبه قطعات راآماده ساخت .

1-ذرزلب برگردان : براي جوشكاري ورقهاي فولادي كه تا2 ميليمترضخامت دارندازاين روش استفاده مي شودوبايدلبه ورق هارابه اندازه 90 درجه خم كرده وپهلوي يكديگرقرارداده وارتفاع لبه برگردان حدود3 – 1 برابرضخامت ورق باشد.

حتي المقدورازالكترودهاي باقطركم استفاده مي شود.

2-درزلب به لب ساده : لبه ورقه هاي فولادي تاضخامت 5 ميليمترراپهلوي يكديگرقرارداده وپس ازخال جوش زدن وثابت نمودن جوشكاري مينمايند. زاويه الكترودنسبت بكاربين 60 تا80 درجه تغييرميكند.

3-درزجناقي : براي جوشكاري ورق هاي ضخيم بايدقبلاً لبه انهارابراي جوشكاري آماده نمود. لبه ورقهاي باضخامت 5 تا 10 ميليمتررابطريقه جناقي يكطرفه آماده ميسازند. دردرزجناقزي گاهي يك لبه كارابدون پخ ولبه ديگرراپخ ميزنند.

اين نوع درزنيم جناقي گفته مي شود.

براي ورق هاي باضخامت بيش از10 ميليمترلبه ورق راازدوطرف پخ ميزنندوآنراجناقي دوطرفه مي گويند.

دردرزجناقي يك طرفه هميشه بين دوورق حدود4 – 2 ميليمترفاصله وجودداردكه به جوش پرمي شود.

4-درزلاله اي : براي اينكه ازيك طرف ، كاراجوشكاري كگنيم وازطرف ديگردسترسي به پاك كردن گرده جوش نداشته باشيم وضمناً مقدارالكترودكمتري براي جوش مصرف شودازدرزلاله اي استفاده مي كنيم . تهيه وآماده كردن اين درزقدري مشكل ترازسايردرزهاميباشد. ولي داراي محاسني ازقبيل كمترمصرف شدنالكترودوجلوگيري ازاتلاف وقت ميباشد.

گاهي يك لبه كارراصاف ولبه ديگررابطريقه درزلاله اي دم داريكطرفه ودوطرفه ميباشد.

ب – جوشكاري رويهم

هرگاه دولبه فلزرارويهم قرارداده وكنارورق راروي ورق ديگرجوشكاري كنيم جوش رارويهم گويند. وقتيكه لازم است مقاومت بيشتروآب بندي كامل ترباشدازدرز، جوشكاري لب رويهم استفاده مي شود. لبه دوقطعه كاراحدود3 تا 5 برابرقطرفلزرويهم قراردادهوازدوطرف آنراجوشكاري ميكنند. اين طريقه بيشتردرمخزن سازي كه بايدفشاربيشتري تحمل كندبكاررفته ودرصنعت كشتي سازي متداول تراست ، زيراعلاوه براستحكام درمقابل خمش احتياجي به پخ زدن قطعات وياماشين كاري نيست . زاويه الكترودنسبت به كاردرشكل نشان داده شده است .

حركت دست براي جوشكاري رويهم درپاس اول ودوم فرق ميكند. معمولا درپاس اول حركت دست بدون نوسان مي باشدودرپاس هاي بعدي بايدسعي شودكه كمي ازگرده جوش پاس قبلي ومقداري ازلبه كارباهم ذوب شود.

پ- جوشكاري سپري ياگلوئي وپيشاني

بعضي اوقات لبه هاي دوقطعه كاربايكديگردريك سطح جوشكاري نشده ونسبت بهم داراي زاويه ميباشندبطوريكه لبه يكي روي سطح ديگري قرارميگيرد. اين اتصال رانسبت به زاويه اي كه لبه كاربايكديگردارنداتصال سپري – گلوئي – پيشاني مينامند.

ممكن است اين درزهاازيك طرف ويادوطرف جوشكاري شودكه بنامهاي درزگلوئي داخلي ويادرزگلوئي خارجي معروف است .

نكاتيكه درموقع عمل جوشكاري بايستس رعايت كرد

براي ايجاديك جوش خوب وبااستحكام بايددرموقع شروع وپس ازآن نكات زيررارعايت كرد:

1-انتخاب صحيح الكترود

جنس فلزالكترودبافلزي كه بايدجوشكاري شودبايديكسان باشدوقطرالكترودمتناسب باضخامت فلزومقدارآمپرووضع جوشكاري درنظرگرفته شود. مثلاًبذاي ضخامت 10 تا 12 ميليمترقطرالكترودرا25 / 3 ميليمترانتخاب مي كنند. معمولاً باهرالكترودميتوان 3 تا 4 برابرقطرآن جوشكاري كرد.

2-زاويه اكترودنسبت به كار

درحالتهاي مختلف جوشكاري زاويه الكترودنسبت به كارتغييرمي كند. ضمناً نوع روپوش الكتروددرتعيين زاويه صحيح مؤثراست . مثلاًالكترودهاي قليايي رانسبت به كارتقريباً بايدعمودنكهداشت وازسرپاره اي كه درپيشاپيسش الكترودميدودنبايدناراحت بودزيرااين عمل خودباعث حفاظت حوضچه مذاب مي شود.

3-طول قوس صحيح

اگرطول قوس درموقع كاركردن بيش ازاندازه باشدعلاوه براينكه گازهاي مضرهواواردحوضچه مذاب خواهندشد، بيش ازحدجرقه به اطراف پراكنده ميگرددوشكل ظاهرجوش بدنماميشود.

بعلاوه امكان داردكه قوس قطع شود. اندازه طول قوس بستگي به نوع الكترودوحالت كاردارد.

درالكترودهاي باقطركم طول قوس نيزبايدكمترباشددرجوشكاري قايم وبالا سرطول قوس بايدكمترباشدتاكنترل ناحيه مذاب بهترانجام گيرد.

درالكترودهاي قليايي طول قوس تقريباً نصف قطرالكتروددرشرايط عادي درنظرگرفته ميشود.

4-مقدارآمپر

ايجادقوس درصورتيكه بتوان ازحداكثرشدت جريان استفاده كردآسان تربوده وباعث ميشودكه تمام گازهاي حاصله ازحوضچه مذاب جوش خارج شود. مقدارآمپربستگي به قطرالترودوقطرپيوسته روي آن داشته وبراي الكترودهاي قليايي بيشترازالكترودهاي روتيلي درنظرميگيرند. ضمناً مقدارآمپربراي پاس هاي مختلف جوشكاري فرق ميكند. مثلاًاگربراي پاس اول جوشكاري حدود120 آمپردرنظربگيرندبراي لايه هاي بعدي ميتوان تابيش از220 آمپردرنظرگرفت .

معمولاًمقدارآمپربراي قطرهاي مختلف الكترودروي جهبه هاي الكترودكارخانه سازنده پيشنهادشده است ولي بطورتجربي ميتوان به ازاء هرميليمترازقطرالكترودبين 30 تا 35 آمپرانتخاب كرد.

چنانچه ميزان آمپركمترازحدلازم باشد، نفوذدرزجوش كافي نخواهدبودواگربيش ازحدلازم باشدمقداربرآمدگي زيادشده وبدون اينكه درهنگام جوشكاري اثري داشته باشدباعث مصرف زيادواتلاف الكترودميگردد.

5-روشن كردن شعله

براي روشن كردن قوس الكتريكي بهتراست مانندحركت كبريت الكترودراروي كنارلبه كشيده وروشن كرد.

قبل ازروشن كردن قوس الكتريكي بايدسرباره آخرين گرده جوش قبلي راپاك كرد. قوس الكتريكي رابايددروي حاشيه درزجوش بوجودآوردوبعداًشعله رابرروي درزجوش آورد.

6-سرعت حركت دست

سرعت دست بستگي به نوع جوش – شدت جريان اندازه ونوع الكتروددارد. چنانچه درموقع جوشكاري سرعت دست بيش ازاندازه باشد، زمان براي ذوب وذرات فلزوذرات الكترودكه بايدبطوركامل دريكديگرمخلوط شوندكافي نبوده ودرنتيجه نفوذجوش كم خواهدبودودرعين حال گرده جوش باريك وسطح آن ناهموارخواهدشد. چنانچه سرعت دست كمترازحدمعمول باشد، گرده جوش پهن وناحيه مذاب بزرگترازحدمعمول خواهدشدكه باعث اتلاف الكترودميگردد.

سرعت حركت دست درموقع جوشكاري باالكترودهاي قليايي كمترازالكترودهاي روتيلي است بنابراين مقدارفلزيكه ذوب شده وروي قطعه كارميريزدزيادترميباشدودرنتيجه تعدادلايه هاي كمتري براي پركردن درزجوش لازمست .

👇محصولات تصادفی👇

جواب تمارین کتاب Schritte plus 1 به همراه متن فایل های صوتی کتاب پاورپوینت گندزدایی دانلود گزارش کارآموزی جوشكاري الكتروفيوژن تحقيق پيش بيني ضرر در مسئوليت قرار دادي و قهري دانلود حل تمرین کتاب انتقال حرارت هلمن ویرایش 6