👈 فروشگاه فایل 👉

آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها

ارتباط با ما

... دانلود ...

آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول 1

مقدمه 2

بيان مسأله 3

اهداف تحقيق 4

فرضيات تحقيق 5

سوالات تحقیق 5

تعاريف واژه‌ها و اصطلاحات 36

فصل دوم 7

مديريت 8

قرن بيستم و آغاز مطالعه منظم علمي مديريت 10

دوره كلاسيك 10

مديريت علمي 11

اثرات و كاربرد تئوري مديريت علمي در سازمانهاي آموزشي 13

تئوري اداري 13

كاربرد تئوري اداري در آموزش و پرورش 17

بوروكراسي يا ديوانسالاري 18

دورة كلاسيك نو (مكتب روابط انساني) 19

مكتب رفتاري (نگرش رفتاري) 22

نگرش سيستمي 22

مديريت اقتضايي 23

مديريت آموزشي 24

اهميت مديريت آموزشي 25

تعاريف مديريت آموزشي 26

اهداف مديريت آموزشي 27

به طور كلي اهداف مديريت آموزشي را مي‌توان به شرح زير بيان كرد 27

وظايف مديران آموزشي 28

برنامه‌ريزي 30

انواع برنامه‌ريزي 32

1ـ برنامه‌هاي ثابت و موقت 32

2ـ برنامه كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت 32

3ـ برنامه‌هاي راهبردي و عملياتي 33

محاسن برنامه‌ريزي 33

محدوديت‌هاي برنامه‌ريزي 34

سازماندهي 34

هدايت و رهبري 35

هماهنگي 36

تصمیم گیری 37

انواع تصمیمات 38

فرآیندهای تصمیم گیری 38

تصمیم گیری در مدیریت آموزشی 38

كنترل و ارزشيابي 39

سوابق تحقيق 40

تحقيقات داخلي 40

تحقيقات خارجي 47

فصل سوم 48

مقدمه 49

روش تحقیق 50

روش گردآوری اطلاعات 50

ابزار گردآوری اطلاعات 51

روایی و پایایی پرسشنامه 53

جامعه آماری 54

تعداد و روش نمونه گیری 55

روش تجزیه و تحلیل داده ها 55

فصل چهارم 55

مقدمه 56

بخش اول 58

بخش دوم 65

فصل پنجم 72

مقدمه 73

پیشنهادات 76

منابع 77

ضمائم 78

پرسشنامه دبیران 79

پرسشنامه مدیران 80

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت خانه ای شیشه ای در دل جنگل طرح توجیهی تولید کابین آسانسور کنترل کیفیت طرح توجیهی بازیابی ضایعات پلاستیک نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان اسلام آباد غرب (واقع در استان کرمانشاه)