👈 فروشگاه فایل 👉

تحقيق بررسي و شناخت راههاي مناسب، ترغيب و تشويق دانش آموزان به مطالعه و تحقيق در دوره ابتدايي

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقيق بررسي و شناخت راههاي مناسب، ترغيب و تشويق دانش آموزان به مطالعه و تحقيق در دوره ابتدايي

مقدمه:

انسان اصالتاً موجودي است اجتماعي و وارث تمامي تجارب تاريخ زندگي گذشته همه نسلها در همه عصرها است. تربيت ضرورت رشد حيات آدمي است و در سايه رشد قواي دروني است كه استعداد ها و عواطف انسان به كمال مي رسد و شخصيت افراد شكل مي‌گيرد.

در باب اهميت مطالعه و نقش آن در پرورش شخصيت افراد و رشد دانش و فرهنگ در جوامع بشري تحقيقات متعددي صورت و مقالات بسياري نگاشته و مي شود . با اين وجود هر چه در اين زمينه گفته يا نوشته شود باز هم كم است ونياز به مجالي بسيار گسترده و مطلبي بسيط تر دارد . اما به ضرورت بايد به اين نكته اشاره كرد يكي از راههاي سنجش درجه تعالي فرهنگ وتمدن در جوامع وملل مختلف ميزان مطالعه وگرايش به كتاب و كتاب خواني در ميان آنهاست .

ايجاد عشق وعلاقه به كتاب و كتاب خواني از خانواده آغاز مي گردد . به طور كلي ازديدگاه روانشناسان ثابت شده است ، كه شخصيت وهويت كودك در قدم اول در خانواده شكل مي گيرد بنابراين به طور طبيعي والدين علاقمند به كتاب و مطالعه ، فرزنداني دوستدار كتاب و مطالعه خواهند داشت وعكس آن نيز صادق است اكثر علما و دانشمندان در خانواده هايي رشد نموده اند كه والدين آنها اهل مطالعه ، پژوهش وتحقيق بوده اند ويا حداقل دوستدار ومشوق فرزندان خود در كسب علم ودانش بوده اند.

همچنين تجربه نشان مي دهد در محيط هايي كه از نظر سواد وفرهنگ عقب افتاده اند مشكل عمده خود والدين وتوجيه نبودن آنان در مورد لزوم واهميت مطالعه فرزندانشان است زيرا كساني كه خود باسواد نيستند ويا احتمالاً سواد دارند اما به مطالعه عادت ندارند به طور طبيعي نه به اهميت مطالعه واقف هستند ونه اعتقادي به لزوم آن دارند واين مسئله در مورد كودكان آنها نيز اثر گذار مي باشد.

فهرست مطالب:

تشكر و سپاس

چكيده پژوهش

فهرست جداول

فهرست نمودارها

فصل اول: كليات

مقدمه

بيان مسئله

ضرورت و اهميت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضيه و سوالات

كليد واژه ها

فصل دوم: پيشينه تحقيق

مقدمه

ادبيات تحقيق و گستره نظري

بررسي پيشينه و سوابق تحقيق

نتيجه گيري

فصل سوم: روش تحقيق

مقدمه

روش تحقيق

جامعه آماري

نمونه آماري و روش نمونه گيري

ابزار اندازه گيري

اعتبار و پايايي ابزار

روش هاي آماري تجزيه و تحليل اطلاعات

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

تجزيه و تحليل يافته هاي توصيفي

تجزيه و تحليل يافته هاي استنباطي

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

مقدمه

خلاصه يافته ها و تجزيه و تحليل آن

بحث و بررسي

نتيجه گيري نهايي

محدوديت هاي تحقيق

پيشنهادهاي تحقيق

منابع و مآخذ

ضمائم

👇محصولات تصادفی👇

بررسی اوضاع جغرافیایی شهر سلطانیه ماموریت‌ اصلی‌ آقای‌ جرج‌ بوش‌ برنامه تبلیغات انبوه در تلگرام(ویژه) عوامل مؤثر بر انگیزش كاركنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش طراحی Shock Assembly در نرم افزارکتیا