👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کار دوره کارورزی حسابداری یک شرکت -در 20 صفحه- در قالبdocx

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کار دوره کارورزی حسابداری یک شرکت -در 20 صفحه- در قالبdocx

میگردد ودرنهایت درفایل هابایگانی می شوند.

چاپ اسناد بااشکال مختلف:

نرم افزارمالی قادر به ارائه انواع توسط کاربر می باشد وعلاوه برآن گزارشهای تنظیم شده رامیتوان بنابرضرورت وخواست مدیران ساماندهی کرده وبه اشکال مختلف به مدیران ارائه داد که درهر موسسه ای بنا بر ضرورت متغیر است.

ترازآزمایشی :

ترازآزمایشی گزارشی است که گردش و مانده حسابها رادریک محدوده زمانی به کاربرنشان میدهد که نرم افزاراین موسسه قادراست آنرابه صورت دو،چهار،شش وهشت ستونی ارائه دهد.

دفاتردرسطوح مختلف وترکیبی:

گزارش دفاتر(صورتحساب هرکد حساب)رامیتوان کل،معین وتفصیلی ازسیستم تهیه کرد.

آنالیز حسابها:

درپاره ای ازاوقات برخی ازسندهای ثبت شده مجددأ کنترل وبررسی میگردند تادرصورت لزوم برای آنها سنداصلاحی صادر شود.

عملیات پایان دوره مالی:

درپایان دوره مالی ،اسنادپایان دوره مانند سند استهلاک داراییها، انبارگردانی وموجودی موادپایان دوره،سند ذخیره مزایای پایان خدمت پرسنل،سندهای اصلاحی موردنیاز و... زده می شودودرنهایت حسابهای موقت(درآمد وهزینه) به حساب سود وزیان بسته شده وسند سودو زیان صادرمیگردد و حسابهای دائم نیزبه حساب ترازاختتامیه بسته می شوند، سند اختتامیه صادر میشود.

صورتهای مالی

ازصورتهای مالی اساسی دراین موسسه میتوان به سه نمونه اساسی اشاره کرد:

یک- صورت سودوزیان وگردش حساب سودانباشته

دو- صورت جریان وجوه نقد

سه- ترازنامه

بدین صورت که درابتدا صورت جریان وجوه نقد راتهیه کرده ومانده حساب وجوه نقد دریک تاریخ خاص را (31 شهریور) مشخص نموده وآنراعیناً به ترازنامه منتقل میکنند.

سپس برای تهیه صورت سودوزیان هزینه های عملیاتی را ازدرآمدهای عملیاتی کسرکرده ،درآمدهای غیرعملیاتی رانیز به آن اضافه نموده،آنرا با عنوان سود (زیان) خالص عملیاتی به گردش حساب سودانباشته منتقل می کنند.

مراحل تهیه گردش حساب سود ( زیان ) انباشته:

سود (زیان) خالص عملیاتی باحاصل جمع سود(زیان) انباشته اول دوره وخالص تعدیلات سنواتی( که باعنوان سودانباشته درابتدای سال تعدیل شده ثبت شده است) جمع می شود ومانده باعنوان سودانباشته پایان سال به ترازنامه منتقل می گردد.

ودرنهایت پس ازمشخص شدن مانده تمامی حسابها درتاریخ 31 شهریور ترازنامه شرکت تهیه می شود.

گزارش کارآموزی

رسیدگی امور مربوط به تنخواهگردان و کارپردازان ،

تنخواهگردان برای ارجاع دادن گزارشات پرداخت خود می بایست برگه درخواست ، فاکتور خرید و قبض انبار را تهیه کند و ما با بررسی و گاهی اوقات با زنگ زدن به فروشنده از موارد فوق اعلام وجود می کنیم و بعد به کمک ماشین حساب از صحت ارقام اطمینان حاصل می کنیم و این امور 10 درصد کار من را تشکل می داد.

انجام امور مربوط به چک ،

ابتدا چکهایی را همراه با فلاپی از خزانه داری برای ریختن به حساب استادان ، پرسنل و ... تحویل می گرفتم اسامی پرسنل واستادان بسیار زیاد بود ما شماره حساب و اسامی و مبلغ قابل پرداخت را همراه با دیگر مشخصات در فلاپی درج و تحویل بانک می دادیم و انها مبلغ مشخص شده را به حساب موارد فوق می ریختند.

نوع دوم چکها به این صورت بود که ابتدا چکهایی به بانک ملت می بردم و از انها چک رمزدار تحویل می گفتم(این چکها معمولا برای انتقال وجه از حساب خود در یک بانک به حساب دیگرخود در بانک دیگری استفاده می شد)وسپس به بانک تجارت می بردم و تحویل انها می دادم.

نوع سوم چک به صورت حواله ای بود که من فقط فرمهای مربوطه را پر می کردم وتحویل کارمند بانک می دادم.

چکهای دیگری نیز بود که من از گفتن انها صرف نظر می کنم . تمامی این چکها 50 درصد کار من را تشکیل می داد.

کمک به قسمت امور مالی دانشجویی،

با مراجعه به بانک و گرفتن فیش واریزی نقدی و تقسیم آن به سه برگ و مهر کردن آنها وسپس گرفتن فیشهای پرداخت شده از دانشجویان و تحویل آن به خانم گلزاری و صدور کارت دنشجویی به کمک اینترنت که 5 درصد کار من را تشکیل می داد.

کامل کردن اطلاعات خود از طریق مطالعه و دیدن نمونه ها و اموزش در زمینه صورت مغایرات بانکی (که فقط ما اعداد صورت حساب بانک را وارد می کردیم نرم افزار solution به صورت خودکار انها را با اطلاعاتی که قبلا داده بودیم تطابق می داد و مغایرات را برایمان پیدا می کرد ولی به دلیل مشکل داشتن نرم افزار صورت مغایرات را به صورت دستی و به کمک برنامه Word تهیه می کردیم) ، اظهارنامه مالیاتی (که به صورت مجله ای بود) و گزارشات برون سازمانی (که شامل صورت سود و زیان و سود و زیان جامع و گردش جریان وجوه نقد و ترازنامه بود) و گزارشات حسابرسان که 15 درصد کار من را تشکیل می داد.

آموزش نرم افزار Solution

من در اتاقی کار می کردم که از 4 قسمت حقوق و دستمزد ، اموال ، حسابداری مالی و خزانه داری تشکیل شده هر قسمت به کمک نرم افزار با هم در ارتباط بودند و زیر نظر مدیر مالی فعالیت می کردند. هر قسمت به طور مختلفی از نرم افزار استفاده می کردند برای مثال اموال با انبار در ارتباط بود و کالای وارد شده در انبار را نام گذاری و کد مخصوصی می داد در قسمت حسابداری مالی تنها برای رویدادهای مالی ثبت انجام می شد و سیستم به طور خودکار با توجه به ثبت ها ، انواع گزارشات و صورتهای مالی تحویل کاربر می داد و در قسمت خزانه داری امور مربوط به چکها و موارد بانکی به کمک نرم افزار انجام می شد و در قسمت حقوق ودستمزد(کلیات)که 3 قسمت قبلی از این قسمت دستور می گیرند و انواع محاسبات از قبیل استهلاک و ذخیره مطالبات و ... در این قسمت انجام می شد و همچنین بدست اوردن خالص حقوق و دستمزد به کمک برنامهExcel

اموال

خرید اموال:

درابتدا واحدها وسایل موردنیازخودرادرخواست می دهند .درخواست صادرشده پس ازموافقت وصدورامضاهای لازم واردانبارمی شود.

انباردارنیز درخواستی راجهت خرید وسایل موردنیازصادرویک برگ آنراتحویل تدارکات داده وبرگ دیگررادرداخل پرونده بایگانی می نماید.

تدارکات پس از خرید، اموال را به همراه فاکتوروبرگ درخواست خریدی که تحویل گرفته بود به انبارارائه می دهد.

تحویل اموال به جمعدار:

انباردارپس کنترل صحت وسلامت اجناس قبض انبارصادرکرده ،اموال را تحویل جمعدار می دهد..

جمعداری:

جمعداروسائل خریداری شده راتحویل گرفته ،برای آنها شماره اموال صادرمی کند.

نکته:اموالی که جمعدار تحویل میگیرد اموالی هستند که بیش از 150000 ریال ارزش دارند.اموالی که کمترازاین مبلغ دارای ارزش هستند اموال مصرفی محسوب شده وبه مرور زمان مصرف می شوندوارزش آنها به صفرمیرسد.

جمعدار پس ازتحویل ،اموال راطبق زیرشاخه هایی که درسیستم تعریف شده است طبقه بندی می نماید.به طورمثال بابازکردن زیرشاخه مانیتوردرسیستم ،میتوان تمامی مانیتورهای موسسه رابه همراه عمرمفید،ذخیره استهلاک ، محل استقرار،شماره اموال ،ارزش دفتری وبهای تمام شده مشاهده کرد.

که خود این اطلاعات قبلاً ازطریق قبض شده است.

عمرمفید واستهلاک اموال

طبقه بندی عمرمفید وروش استهلاک به شرح زیرمیباشد:

1- اثاثه اداری 10 ساله به روش خط مستقیم

2- لوازم الکترونیکی (حساس) 8 ساله به روش خط مستقیم

3- لوازم اداری آموزشی (میزوصندلی و...) 5 ساله به روش خط مستقیم

4- وسائط نقلیه (سواری) بانرخ %25 به صورت نزولی

5- وسائط نقلیه (باری) با نرخ%30 به صورت نزولی

6- ساختمان (اداری) بانرخ %7 به صورت نزولی

7- ساختمان (مسکونی) بانرخ %8 به صورت نزولی

رو

👇محصولات تصادفی👇

بررسي ميزان ارتباط سوالات آزمون پاياني درس جغرافيا پايه اول و دوم راهنمايي با اهداف و محتوي كتاب سال کالیبراسیون آزمایشگاهی دوربین های غیرمتریک و ارزیابی دقت کالیبراسیون در اثر تغییر پارامترهای مختلف شبیه سازی حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت در متلب دانلود طرح توجیهی تولید سرامیک های صنعتی گزارش کارآموزی احداث واحدهای مسکونی جهت اعضای تعاونی