👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه تحليل روسازي انعطاف پذير

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه تحليل روسازي انعطاف پذير

بخشی از متن اصلی:

فهرست عناوين

فصل اول ـ مروري بر انواع روسازي 16

1-1- مقدمه 17

1-2- تأثير بارگذار و عوامل جوي بر سيستم روسازي 17

1-3- عوامل مؤثر در طرح روسازي‌ها 20

1-4- روسازي‌هاي انعطاف‌پذير 21

1-5- خلاصه و نتيجه‌گيري 22

فصل دوم : كاهش عمر روسازي هاي انعطاف پذير در اثر تغييرات شرايط چسبندگي بين لايه ها با توجه به كرنش قائم روي خاك بستر 23

1- مقدمه 24

2- تاثير بارهاي افقي و اصطكاك بين لايه اي به عمر روسازي ها 25

3- تحليل نظريه تاثير شرايط بين لايه اي 26

4- انتخاب مدل و روش تحليل 29

4-1 - مدل هندسي روسازي 29

4-2 – بارگذاري 31

4-3 - مدل تعيين عمر روسازي ها 33

5- تحليل تاثير شرايط بين لايه اي مختلف بر روي عملكرد روسازي 33

5-1- تاثير اجراء ضعيف اندود تك كت ( حالت اجرايي) 34

5-2- تاثير كاهش اجراء ضعيف اندود پريمكت ( حالت 3 اجرايي) 35

5-3- تاثير اجراي نامناسب اندودهاي بين لايه اي ( حالت 4 اجرايي) 37

6- خلاصه و نتيجه گيري 39

فصل سوم: روش‌هاي تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير 41

3-1- مقدمه 42

3-2- حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از تئوري چند لايه‌اي 42

3-1-1- معادلات پايه 44

3-2-2- شرايط مرزي و پيوستگي 47

3-3- حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از روش اجزاء محدود 50

3-4- مقايسه روش چند لايه‌اي با روش اجزاء محدود 55

3-5- خلاصه و نتيجه‌گيري 58

فصل چهارم: بررسي نر‌م‌افزار Kenlayer جهت تحليل روساز‌ي‌هاي انعطاف‌پذير

4-1- تئوري نرم‌افزار 61

4-1-1- سيستم چند لايه‌ي الاستيك: 61

4-1-2- Super Position و تعيين پاسخ‌ها 62

4-1-2-1- تجزيه تنش‌ها به مولفه‌ها x و Y 64

4-1-2-2- محاسبه تنش‌هاي اصلي 65

4-1-2-3- محاسبه كرنش بحراني 65

4-1-3- آناليز خرابي (Damage Anaysis) 66

4-1-3-1- معيار بحراني شكست ترك كششي 66

4-1-3-2- معيار بحراني شكست تغيير شكل حداكثر 67

4-1-3-3- محورهاي چندگانه 68

4-1-4- لايه‌هاي غيرخطي 70

4-1-4-1- مصالح دانه‌اي 70

4-1-4-1- تقسيم لايه به تعدادي زير لايه 72

4-1-4-1-2- انتخاب نقطه مناسب جهت طراحي 72

4-1-4-2- مصالح ريزدانه 74

4-1-4-3- نقطه تنش براي لايه غيرخطي 77

4-2- نكات فني راجع به Kenlayer 79

4-2-1- اطلاعات عمومي نرم‌افزار 79

4-2-1-1- مصالح 79

4-2-1-2- آناليز خرابي 81

4-2-1-3- تعداد بازه‌هاي زماني در هر سال 81

4-2-1-4- بارها 81

4-3- خلاصه و نتيجه‌گيري 82

فصل پنجم ـ بررسي نرم‌افزار (TUPAS) جهت تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير

مقدمه 85

5-1- تئوري نرم‌افزار 86

5-1-1- سيستم لايه‌اي 87

5-1-2- برهم نهي بارها و تعيين پاسخ‌ها 87

5-2- نكات فني 89

5-3- خلاصه و نتيجه‌گيري 91

فصل ششم ـ مقايسه‌ي عملكرد و نتايج حاصل از نرم‌افزارهاي TUPAS و KENLAYER

6-1- مقدمه 94

6-2- شرح چند مثال 94

6-2-1- شرح مسئله با چرخ منفرد 94

6-2-2- شرح مسئله با چرخ چندگانه 94

6-3- حل چند مثال 95

6-3-1- حل مسئله 3 لايه‌اي تحت بارگذاري تك چرخ 95

6-3-2- حل مسئله 3 لايه‌اي تحت بارگذاري ناشي از يك محور سه گانه 96

6-3-3- حل مسئله 3 لايه غيرخطي ناشي از بارگذاري تك چرخ 98

6-4- آناليز حساسيت 100

6-4-1- آناليز خطي 101

6-4-1-1- سيستم سه لايه‌اي 101

6-4-1-2- تاثير ضخامت لايه 103

6-4-1-3- تاثير مدول لايه‌ها 104

6-4-2- آناليز غيرخطي 106

فصل هفتم ـ جمع‌بندي و نتيجه‌گيري 108

7-1- خلاصه 109

7-2- نتيجه‌گيري 111

7-3- پيشنهادات 111

منابع و مراجع 113

تحليل روسازي‌ها مسئله مهمي است كه امروز با توجه به گسترش صنعت ساختمان و راهسازي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. روش‌هاي متفاوتي براي تحليل روسازي‌ها تا به امروز ارائه شده‌اند و هر كدام به نوبه خود داراي نقاط قوت و ضعفي هستند. دو روش عمده اصلي در تحليل اين مسائل منطق تئوري لايه‌اي و تئوري اجزاء محدود مي‌باشد. بديهي است كه استفاده از هر كدام از روش‌ها ملزم به رعايت فرضيات اوليه و شرايط خاص حاكم بر آن روش خواهد بود. آنچه در اين پروژه مورد اشاره قرار گرفته است؛ معرفي دو روش اصلي تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير كه يكي استفاده از تئوري الاستيسيته و سيستم لايه‌اي و ديگري روش اجزاء محدود مي‌باشد و سعي شده است سيستم لايه‌اي و به تبع آن روش بر مسيتر براي حل لايه‌اي با توجه بيشتري بررسي شود و جزئيات بيشتري از الگوريتم رياضي آن ارائه گردد. روش بر مسيتر براي حل لايه‌اي با توجه بيشتر بررسي شود و جزئيات بيشتري از الگوريتم رياضي آن ارائه گردد.

در روش بر مسيتر براي پيدا كردن تنش‌ها و تغيير شكل‌ها در محيط لايه‌اي خاك و با فرض نيمه بودن محيط و وجود تقارن محوري، يك تابع تنش انتخاب شده و با در نظر گرفتن شرايط پيوستگي و شرايط مرزي معادلات ديفرانسيل حاصله حل شده و پاسخ‌هاي مورد نياز به دست مي‌آيد.

فرضيات رياضي حاكم بر اين روش و الگوريتم مربوط به آن در فصل سوم اين پروژه به تفصيل بيان شده و امكان يك مقايسه نسبي نيز فراهم شده است

این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات:113

👇محصولات تصادفی👇

دیکشنری حقوق لانگمن - ویرایش هفتم دانلود گزارش کارآموزی در تعميرگاه بررسی استاتیک جهاد اقتصادی طرح توجیهی تولید پودر کربنات کلسیم