👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود مقاله ارزیابی قابلیت اطمینان بهره برداری ا ز یک ریز شبکه با استفاده از مدل خروج کوتاه مدت

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود مقاله ارزیابی قابلیت اطمینان بهره برداری ا ز یک ریز شبکه با استفاده از مدل خروج کوتاه مدت

عنوان فارسی مقاله: ارزیابی قابلیت اطمینان بهره برداری ا ز یک ریز شبکه با استفاده از مدل خروج کوتاه مدت

ناشر:IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS

تعدادصفحات انگلیسی:10

تعدادصفحات ترجمه به فرمت ورد:47

سال انتشار:2014

Abstract

Island-capable microgrids can potentially improve customer reliability, but protection-related issues can adversely affect this reliability benefit. At the same time, average annualized indices often do not effectively convey a complete picture of load-point reliabilities in microgrids integrated with multiple weather-dependent microsources. The primary goal of this work is to investigate the impacts of protection system and operating conditions on the reliability indices of a microgrid. The proposed method utilizes a short-term outage model that quantifies the relationship between state variables and the outage rate of component. A hybrid approach is proposed, which combines scenario selection and enumerative analysis. Simulations on a test system illustrate the dependence of operational reliability on factors such as local meteorological conditions, correlation between variable generation and loads, as well as the effects of protection system operations. Finally, some recommendations on the parameter settings of protection system are provided to enhance the system reliability

چکیده:

قابلیت جزیره ای شدن میکرو شبکه ها بطور بالقوه می تواند باعث افزایش قابلیت اطمینان مصرف کنندگان شود.اما مسائل مربوط به حفاطت می تواند باعث تاثیر نامطلوب براین مزیت قابلیت اطمینان شود.همزمان با این اغلب شاخص های سالیانه بطور موثری تصویر کاملی از قابلیت اطمینان نقطه بار در ریز شبکه های یکپارچه شده با منابع متعدد وابسته به آب و هوا ارائه نمی کنند.هدف اولیه این مقاله بررسی تاثیر سیستم حفاظت و شرایط بهره برداری بر روی شاخص های قابلیت اطمینان یک ریز شبکه است.روش پیشنهادی با استفاده از یک مدل خروج کوتاه مدت رابطه بین متغیرهای حالت و مولفه های نرخ خروج را بیان میکند .یک روش ترکیبی که انتخاب سناریو و تحلیل آماری را با هم ترکیب میکند ارائه میشود.شبیه سازی بر روی یک سیستم آزمایش٬ وابسته بودن قابلیت اطمینان بهره برداری به فاکتورهای مانند شرایط آب وهوایی در محل ٬رابطه بین تولید متغییر و بار و همچنین کارکرد سیستم حفاظت را نشان می دهد.و در پایان توصیه های در رابطه با تنظیم پارامترهای سیستم برای افزایش قابلیت اطمینان سیستم ارائه میشود.

فهرست مطالب

1.چکیده

2.مقدمه(در سال های اخیر نفوذ میکرو شبکه ها افزایش یافته است .اگر چه این پدیده با فاکتورهای نظیر توسعه منابع انرژی مقیاس کوچک ازجمله منابع تجدید پذیر و اجتناب از ......)

3.ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع با وجود میکرو شبکه ها(نقطه میکرو شبکه از نقطه بار یا نقطه ژنراتورهای سنتی مجزا است بنابراین ارزیابی قابلیت اطمینان ........)

4.ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم میکرو شبکه(در مقایسه با سیستم های توزیع٬ فرآیند بازیابی میکروشبکه پس از خروج ٬مشخصات مربوط به خودش را دارد و ........)

5.مدل کردن منابع کوچک (همیشه بهمنابع کوچک بعنوان منابع جایگزین در زمان وقوع خطا نگریسته میشود.بنابراین ظرفیت آنها به میزان زیادی قابلیت اطمینان مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار میدهند.با وجود این........ )

6.مدل خروج کوتاه مدت

6.1 مشخصات حفاظت شبکه(در میکرو شبکه ها مدار شکن ها عموما در نقطه اتصال مشترک .......)

6.2 خطا در فیدر اصلی

6.3 خطا های توزیع کننده جانبی(برطبق مدت زمان متوسط تا خرابی همانطور که در ...........)

7.تحلیل آماری

7.1 طبقه بندی نقاط بار(تمام انواع خطا های که درهر خطا درنقطه بار مشارکت دارند .......)

7.2 روش توالی اکتشافی برای بازیابی بار(دو قانون فاصله انرژی الکتریی واهمیت بار برای بازیابی بار در اولویت قرار دارند......)

7.3 شاخص های قابلیت اطمینان کوتاه مدت(نقطه بار تمام اجزای بین خودش و منبع توان را ملزم میکند که .....)

و........

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی آشنایی با ناهمواریهای ایران پرورش میگو مجموعه چهارم مقالات مدیریت مالی -سود پاورپوینت سخنان بزرگان الگوهاي برآورد دماي متوسط روزانه در مناطق خشك و نيمه خشك ايران