👈 فروشگاه فایل 👉

بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك

ارتباط با ما

... دانلود ...

بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:85

فهرست مطالب

فصل اول

1-1 مقدمه. 2

2-1 ضرورت‌ و اهميت‌ مسئله‌ 5

3-1 اهداف تحقيق... 8

4- 1 فرضيات تحقيق... 8

5-1 كاربردهاي انجام تحقيق... 9

6-1 پيشينه تحقيق... 9

تحقيقات انجام شده در زمينه بازاريابي و بازار رساني محصولات كشاورزي 9

فصل اول

بخش اول.. 17

1-2 مقدمه‌ 17

2-2 تاريخچه‌ 18

3-2 خصوصيات‌ گياهشناسي‌ زيره‌ سبز. 18

1-3-2 ويژگيهاي‌ عمومي‌ 18

2-3-2 ارقام‌ زيره‌ سبز. 20

3-3-2 زيستگاه‌ و پراكنش‌ 20

1-4-2 مصارف خوراكي و ارزش غذايي.. 25

2-4-2 اهميت‌ دارويي‌ 26

5-2 ساير كاربردهاي‌ زيره‌ سبز. 26

6-2 ويژگيها وروشهاي‌ كشت‌ زيره‌ سبز. 27

1-6-2 كاشت‌ 29

3-6-2 داشت‌ 30

3-6-2 برداشت‌ 31

7-2 آفات‌ و امراض‌ 32

8-2 خصوصيات‌ زرشگ‌ 33

9-2 تاريخچه‌ زرشك‌ 34

10-2 خصوصيات‌ گياهشناسي‌ و پراكنش‌ جنس‌ زرشك‌ 35

1-10-2 ويژگيهاي‌ عمومي‌ 35

2-10-2 گونه‌هاي‌ زرشگ‌ 35

3-10-2 زيستگاه‌ و پراكنش‌ 38

11-2 مصارف‌ خوراكي‌، ارزش‌ غذايي‌ و اهيمت‌ دارويي‌ زرشك‌ 39

1-11-2 مصارف‌ خوراكي‌ و ارزش‌ غذايي‌: 40

2-11-2 اهميت‌ دارويي‌ 40

12-2 ساير كابردهاي‌ زرشك‌: 41

13-2 ويژگيها و روشهاي‌ پرورش‌ زرشك‌ بيدانه‌ 42

1-13-2 كاشت‌ و تكثير. 44

2-13-2 داشت‌ 45

3-13-2 برداشت‌ 46

14-2 آفات‌ و امراض‌ زرشك‌ 48

بخش دوم. 51

1-2 تعريف بازار. 51

2-2 طبقه بندي بازارهاي مختلف... 51

1-2-2 طبقه بندي بازار بر اساس موضوع مبادلات: 51

2-2-2 بازارها بر اساس وضعيت مكاني: 52

3-2 تعريف بازاريابي.. 52

4-2 ابعاد مختلف بازاريابي.. 55

1-4-2 بازاري گرائي.. 56

2-4-2 بازار شناسي.. 56

3-4-2 بازاريابي.. 56

4-4-2 بازار رساني.. 57

5-4-2 بازار گردي.. 57

6-4-2 بازار سنجي.. 57

7-4-2 بازار داري.. 58

8-4-2 بازار گرمي.. 58

9-4-2 بازار گرداني.. 58

5-2 عناصر قابل كنترل و موثر بر بازاريابي.. 59

6-2 تاريخچه بازاريابي.. 59

7-2 مفاهيم اساسي بازاريابي.. 62

8-2 عوامل موثر در بازاريابي.. 63

1-8-2 فروشندگان اوليه. 63

2-8-2 واسطه‌هاي بازاريابي.. 64

1-2-8-2 دلالان.. 64

2-2-8-2 واحدهاي توزيع فيزيكي.. 64

3-2-8-2 آژانسهاي خدمات بازاريابي.. 65

4-2-8-2 واسطه‌هاي مالي.. 65

3-8-2 مشتريان.. 65

4-8-2 رقبا 66

5-8-2 جوامع.. 67

9-2 مفهوم جديد بازاريابي.. 67

10-2 تئوريهاي رفتار خريدار. 68

1-10-2 تئوري اقتصاد خرد (Microevonmic theory). 68

2-10-2 تئوري روان شناسي (psychogical). 69

1-2-10-2 مراحل تصميم گيري خريدار. 69

1-1-2-10-2 شناخت اشكال.. 69

2-1-2-10-2 جستجو براي اطلاعات... 70

3-1-2-10-2 ارزيابي كردن خط مشي‌هاي مختلف (عمل تصميم گيري) 71

11-2 مفهوم بازاريابي محصولات كشاورزي.. 72

12-2 اهميت بازاريابي محصولات كشاورزي.. 73

13-2 عمليات بازارياي.. 75

1-13-2 فعاليت‌هاي مبادله اي.. 75

2-13-2 فعاليت‌هاي فيزيكي.. 76

14-2 سازمان بازاريابي.. 78

15-2 فعاليتها و وظايف بازاريابي محصولات كشاورزي.. 80

1-15-2 جمع آوري اطلاعات... 80

2-15-2 حمل و نقل.. 81

3-15-2 درجه بندي و استاندارد نمودن محصولات... 82

4-15-2 بسته بندي و تبديل محصولات... 83

5-15-2 انبارداري.. 85

6-15-2 تبليغات... 85

7-15-2 اعتبار. 85

8-15-2 قيمت گذاري.. 86

16-2 شبكه‌هاي بازاريابي.. 87

1-16-2 خرده فروشان.. 87

2-16-2 عمده فروشان.. 87

3-16-2 سلف خران.. 88

4-16-2 ميدان داران.. 88

5-16-2 ساير موارد. 88

17-2 اهداف بازاريابي محصولات كشاورزي.. 89

1-17-2 آنچه به عهده دولت مي‌باشد.. 89

2-17-2 آنچه بر عهده توليد كننده مي‌باشد.. 90

18-2 نقش شركتهاي تعاوني در بازاريابي.. 91

19-2 مسير بازاريابي.. 91

20-2 هزينه‌هاي بازاريابي.. 92

21-2 حاشيه بازاريابي.. 93

24-3- كارايي بازاريابي.. 94

23-2 مدل‌هاي حاشيه بازاريابي.. 96

1-23-2 الگوي مارك- آپ (Mark up Model). 96

2-23-2 الگوي حاشيه نسبي (Relative Model). 97

3-23-2 الگوي هزينه بازاريابي (Marketing Cost. Model). 97

4-23-2 الگوي انتظارات عقلايي (Ration Expectation Model). 98

24-2 شفافيت بازار. 99

25-2 برخي مشكلات اساسي موجود در بازاريابي محصولات كشاورزي.. 99

فصل سوم

1-3 مقدمه. 103

2-3 روش تحقيق... 103

3-3 روش جمع آوري اطلاعات... 103

4-3 منابع اطلاعات ثانويه. 104

5-3 منابع اطلاعات اوليه. 105

6-3 جامعه آماري.. 105

7-3 نمونه آماري.. 105

فصل چهارم

1-4- مقدمه. 108

2-4- اهميت اقتصادي زيره. 108

1-2-4- كشورهاي وارد كننده و صادر كننده زيره. 110

2-2-4- روند توليد و صادرات زيره. 110

3-4 مشخصات جامعه مورد بررسي و مشخصات تحقيق... 114

4-4 ويژگي‌هاي نمونه مورد بررسي توليد كنندگان زيره. 115

1-4-4 ويژگي‌هاي سني.. 115

2-4-4 سطح تحصيلات... 116

3-4-4 وضعيت مالكيت اراضي.. 117

5-4 ويژگي‌هاي نمونه مورد بررسي عمده فروشان زيره. 118

1-5-4 ويژگي‌هاي سني.. 118

2-5-4 سطح تحصيلات... 119

1-6-4 ويژگيهاي سني.. 120

2-6-4 سطح تحصيلات... 120

7-4 انواع بازارهاي زيره. 121

1-7-4 بازار سر مزرعه. 122

2-7-4 بازار عمده فروشي.. 124

3-7-4 بازار خرده فروشي.. 126

8-4 سازمان بازاريابي زيره. 127

1-8-4 عمده فروشان.. 128

2-8-4 خريدران محلي.. 129

3-8-4 نمايندگان عمده فروش.... 129

4-8-4 ميدان داران.. 130

5-8-4 دلالان.. 130

6-8-4 خرده فروشان.. 131

9-4 عمليات بازاريابي زيره. 131

1-9-4 حمل و نقل.. 131

2-9-4 درجه بندي.. 132

3-9-4 استاندارد. 133

1-3-9-4 مواد خارجي موجود در زيره. 133

2-3-9-4 ويژگي‌هاي زيره استاندارد شده بايد به شرح زير باشد: 134

4-9-4 بسته بندي.. 134

5-9-4 اطلاعات زير بايد بر روي هر بسته يا بر چسب شود: 135

5-9-4 انبارداري.. 135

10-4 اعتبار. 135

11-4 مسير بازاريابي زيره. 137

1-11-4 مسيرهاي اصلي بازاريابي زيره. 138

12-4 قيمت گذاري.. 138

13-4 حاشيه بازاريابي.. 139

14-4 هزينه بازاريابي.. 141

15- 4 سود بازاريابي.. 144

16-4 ضريب هزينه بازاريابي.. 145

17-4 ضايعات... 146

18-4 عدم كارايي بازاريابي.. 147

19-4 شفافيت بازار. 148

20-4 ويژگي‌هاي نمونه مورد بررسي توليد كنندگان زرشك.... 149

1-20-4 ويژگي‌هاي سني.. 149

2-20-4 سطح تحصيلات... 150

3-20-4 وضعيت مالكيت اراضي.. 151

21-4 ويژگيهاي نمونه مورد بررسي عمده فروشان زرشك.... 152

1-21-4 ويژگيهاي سني.. 152

2-21-4 سطح تحصيلات... 153

22-4 ويژگي‌هاي نمونه مورد برري خرده فروشان زرشك.... 153

1-22-4 ويژگي‌هاي سني.. 153

2-22-4 سطح تحصيلات... 154

23-4 انواع بازارهاي زرشك.... 155

1-23-4 بازار سر مزرعه. 156

2-23-4 بازار خرده فروشي.. 158

24-4 سازمان بازاريابي.. 160

1-24-4 عمده فروشان.. 160

2-24-4 خريداران محلي.. 161

3-24-4 نمايندگان عمده فروش.... 162

4-24-4 ميدان داران.. 162

5-24-4 دلالان.. 163

6-24-4 خرده فروشان.. 163

25-4 عمليات بازاريابي زرشك.... 164

1-25-4 حمل و نقل.. 164

2-25-4 درجه بندي.. 164

3-25-4 استاندارد. 166

4-25-4 بسته بندي.. 168

5-25-4 انبارداري.. 168

26-4 اعتبار. 169

27-4 مسير بازاريابي زرشك.... 170

28-4 قيمت گذاري.. 171

29-4 حاشيه بازاريابي.. 172

30-4 هزينه‌هاي بازاريابي.. 173

31-4 سود بازاريابي.. 177

32-4 ضريب هزينه بازاريابي.. 179

33-4 ضايعات... 179

34-4 عدم كارايي بازاريابي.. 182

35-4 شفافيت بازار. 183

36-4 مشكلات بازاريابي و صادرات زيره و زرشك.... 184

فصل پنجم

1-5- مقدمه. 188

2-5 نتايج و بحث... 188

3-5 پيشنهادات جهت بهبود بازاريابي زيره و زرشك.... 198

منابع.. 205

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کفپوش سه بعدی ساختمان پاور پوینت اصول بودجه پاورپوینت بیماریهای غلات پاورپوینت جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب پاسخنامه تشریحی اجرا نظام مهندسی آبان 93