👈 فروشگاه فایل 👉

مدیریت دامنه پروژه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مدیریت دامنه پروژه

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:335

مدیریت دامنه پروژه

اهداف

پس از مطالعه این فصل، قادر خواهید بود:

1اجزائی را كه مدیریت دامنه راپراهمیت خواهند كرد را درك كنید.

2فرآیند برنامه ریزی استراتژیك را شرح دهید، روشهای مختلف انتخاب پروژه مثل تحلیل ارزش خالص فعلی، مدل امتیاز دهی وزن داروكارت امتیازتراز شده رابكارگیرد، واهمیت ؟ را ؟ ایجاد درك كنید.

فرآیند برنامه‌ریزی دامنه را و مندرجات اظهارنامه را توضیح دهید.

فرآیند تعریف دامنه را بحث كنید وبا استفاده ازروشهای قیاس، ازبالا به پایین به بالا، و برازش فكری یك ساختار تفكیك در(WBS) بسپارید.

اهمیت تایید اعتبار دامنه و كنترل تغییرات دامنه را برای پرهیز از گسترش دامنه در پروژه‌های فناوری اطلاعات درك كنید.

شرح دهید كه چگونه نرم‌افزار می تواند درمدیریت دامنه پروژه كمك كند.

مدیریت دامنه پروژه چیست؟

از فصل 2 بخاطر آورید كه چندید عامل در موفقیت پروژه همراه هستند. خیلی ازاین عوامل، مثل درگیری كاربر با كار، اهداف روشن كاری، دامنه كمینه شده، و نیازهای اساسی شركت، اجزاء مدیریت دامنه پروژه هستند. William v. levban مدیر برنامه مدرسه عالی مدیریت keller ،از عدم تعریف صحیح پروژه ودامنه به عنوان دلایل اصلی شكست نام می برد.

یكی از بهترین و مشكل ترین جنبه های مدیریت پروژه، بنابراین تعریف دامنه یك پروژه است. Beld دامنه italic به تمامی كارهایی كه در تولید محصولات پروژه می بایست صورت گیرند و فرآیندهایی كه برای تولید آنها بكار می روند اطلاق می شود. از فصل 2 بخاطر آورید كه واژه Bold موضوعات قابل عرضه تشریح كننده محصولات تولیدشده در بخشهای پروژه می باشد. موضوعات قابل عرضه می‌توانند محصول منسوب باشند مثل قطعه‌ای سخت‌افزار یا ماژولی نرم‌افزاری، یا انیكه فرآیند منسوب باشند یك سند برنامه‌ریزی یا صورتجلسه ذینفعان پرروژه می بایست درخصوص آنچه كه محصولات پروژه هستند و تا اندازه‌ای و اینكه چگونه آن محصولات را تولید خواهند كردبه توافق برسند تا بتوانند تمامی موضوعات قابل عرضه را تعریف كرده باشند.

مدیریت دامنه پروژه:

شامل فرایندهایی است كه در برگیرنده تعریف و كنترل آنچه كه در پروژه هست یانیست می باشد. این اطمینان رامی دهد كه تیم و ذینفعان پروژه درك یكسانی از محصولاتی كه پروژه تولید خواهند نمود، فرآیندهایی كه تیم پروژه هایی كه تیم پروژه‌ای برای تولید آنها بكار خواهند گرفت دارند. پنج فرآینداصلی در مدیریت دامنه پروژه وجود دارد.

برنامه‌ریزی دامنه:

تعریف دامنه:

تایید اعتبار دامنه:

كنترل تغییرات دامنه :

آغاز پروژه برنامه ریزی استراتژیك وانتخاب پروژه:

تشخیص پروژه های بالقوه:

هم سو نمودن فناوری اطلاعات با كسب و كار:

روشهای انتخاب پروژه‌ها:

تمركز برروی نیازهای سازمانی :

دسته‌بندی پروژه‌های فناوری اطلاعات:

مشكلات:

انجام تحلیل ارزش خالص فعلی، برگشت سرمایه ، و تحیلیل بازپرداخت:

تحلیل ارزش خالص فعلی(NPV):

برگشت سرمایه :

تحلیل بازپرداخت:

استفاده از یك مدل امتیازدهی وزن دار:

برنامه ریزی دامنه و اظهار نامه دامنه

منشور پروژه:

تعریف دامنه و ساختار تفكیك كار

ساختار تفكیك كار

استفاده از دستور العمل ها

روشهای بالا – به پائین و پائین – به بالا

نگاشت فكری

نصایحی برای تهیه WBS:

تایید دامنه و كنترل تغییرات دامنه

پیشنهاداتی برای بهبود دخالت كاربر

پیشنهاداتی برای كاهش نقص و تغیر نیاز ها.

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی درس شجاعت پاورپوینت ساختمان مسکونی اندرزگو پخش بار اقتصادی بین نیروگاههای حرارتی با منظور کردن مینیمم سازی آلودگی زیست محیطی آشنايي با نظام قضايي آلمان دانلود طرح توجیهی تولید نخ پروپیلن