adoption

آشنایی با مهمترین تکنیک های مدیریت

آشنایی با مهمترین تکنیک های مدیریتآشنایی با مهمترین تکنیک های مدیریتاین جزوه برای آشنایی اولیه با تکنیک های مدیریتی می باشد و مناسب دانشجویان رشته های مدیریت و صنایع می باشد . فهرست مطالب موضوع صفحهمديريت جامع كيفيت (Total Quality Management) 2مهندسي مجدد 16مهندسي معكوس 34الگوبرداري (Benchmarking)

معرفي قطعات الكترونيكي

معرفي قطعات الكترونيكيدر حال حاضر الکترونيک کليد فتح شگفتيهاي جهان است و با تمام علوم و فنون موجود به نحوي پيوند خورده است . از وسائل ساده خانگي تا پيچيده ترين تکنيک هاي فضايي همه جا صحبت از تکنولوژي فراگير الکترونيکي است و امروز صنعت مدرن بدون الکترونيک و تکنولوژي هاي وابسته به آن عملا مطرود و از ک